För föräldrar

Försvarsungdom är namnet på Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.

Vår ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

Ungdomen får delta i vår ungdomsverksamhet från det år hen fyller 15 samt är medlem i Försvarsutbildarna. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är ungdomen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

VERKSAMHETEN SYFTAR TILL ATT;

 • Öka kunskapen om samhällets försvar och i synnerhet om Försvarsmaktens verksamhetsområde och därigenom bidra till totalförsvarets folkförankring
 • Skapa förståelse och intresse för ett militärt försvar och samhällets krishanteringssystem
 • Skapa förutsättningar för framtida engagemang inom samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna
 • Bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och gemenskap

VERKSAMHETEN ERBJUDER;

 • Upplevelser och utbildningsmoment inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsområden
 • Möjlighet att besöka Försvarsmaktens och samhällets krishanteringsmyndigheters olika verksamhetsställen
 • Kunskap om:
  – Försvarsmaktens uppdrag och verksamhetsidé
  – Försvarsmaktens organisation
  – Militär grundutbildning, yrkes- och karriärvägar inom Försvarsmakten
  – De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet, särskilt specialistbefattningar
  – Samhällets krishanteringssystem
  – Civilt försvar
  – Svensk försvars- och säkerhetspolitik

FÖRMÅNER

Det är kostnadsfritt att delta på utbildningarna. Mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Vid veckokurser erhålls även reseersättning. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.

Foto: Jörgen Fagerström