För föräldrar

Försvarsungdom är namnet på Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.

Vår ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

Ungdomen får delta i vår ungdomsverksamhet från det år hen fyller 15 samt är medlem i Försvarsutbildarna. Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är ungdomen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

VERKSAMHETEN SYFTAR TILL ATT;

 • Öka kunskapen om samhällets försvar och i synnerhet om Försvarsmaktens verksamhetsområde och därigenom bidra till totalförsvarets folkförankring
 • Skapa förståelse och intresse för ett militärt försvar och samhällets krishanteringssystem
 • Skapa förutsättningar för framtida engagemang inom samhällets krishanteringssystem, totalförsvaret och de frivilliga försvarsorganisationerna
 • Bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och gemenskap

VERKSAMHETEN ERBJUDER;

 • Upplevelser och utbildningsmoment inom ramen för Försvarsmaktens verksamhetsområden
 • Möjlighet att besöka Försvarsmaktens och samhällets krishanteringsmyndigheters olika verksamhetsställen
 • Kunskap om:
  – Försvarsmaktens uppdrag och verksamhetsidé
  – Försvarsmaktens organisation
  – Militär grundutbildning, yrkes- och karriärvägar inom Försvarsmakten
  – De frivilliga försvarsorganisationerna och Hemvärnet, särskilt specialistbefattningar
  – Samhällets krishanteringssystem
  – Civilt försvar
  – Svensk försvars- och säkerhetspolitik

FÖRMÅNER

Det finns en medlemsavgift från varje förening som betalas varje år, den skiljer sig beroende på förening men är runt 200kr. Mat och logi betalas av Försvarsutbildarna. Vid veckokurser erhålls även reseersättning. Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsskyddet omfattas av dels statlig försäkring och dels av Försvarsutbildarnas försäkringar. Skyddet gäller i princip för medlem under utbildningsverksamhet och under vissa förutsättningar även medföljande anhöriga. Ungdomar omfattas av försäkringsskyddet från det att färden till utbildningen/verksamheten påbörjas, under utbildningen och fram tills färd från utbildningen/verksamheten avslutas.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.

Foto: Jörgen Fagerström